Yacimientos de Yuanjiangita Elemento: Au Sn 
Yacimientos en Asia
China Provincia de Hunan Prefectura de Xiangxi Yuanling: Río Yuan (Yuan Jiang)(*) Uzbekistan Tashkent Viloyati Región Angren Chatkal-Kuraminskii: Yac. Kochbulak Au,Ag,Te.
  Mineral: Yuanjiangita ( * ) Localidad tipo de la variedad.